1. Homepage
  2. Privacy policy

Privacy policy

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej RODO,

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NOMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Kanałowa 40/42 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000022168, NIP 8792136592, REGON 871196595, tel. 566198100, e-mail: sekretariat@nomet.pl (dalej: NOMET).
W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@nomet.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
w celu realizacji zawartej umowy, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO — niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną, do czasu wygaśnięcia tej, z tym zastrzeżeniem, że czasami dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu umowy, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w związku z dochodzeniem roszczeń, rozliczeniami, obsługi reklamacji i realizacji uprawnień konsumenckich,
w celach związanych z rozliczeniami podatkowymi i realizacją innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków sprawozdawczych, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO — niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub elektronicznego w związku z wykonaniem zawartych umów, obsługą sprzedaży lub realizacją zamówień, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody,
w celu realizacji Pani/Pana praw, aktualizacji Pani/Pana danych, prowadzenia bazy klientów łączącej dane z różnych systemów i źródeł, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
w celach archiwalnych (dowodowych) oraz w celu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
w celu marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o produktach, promocjach i świadczonych usługach oraz składania ofert i propozycji zawarcia umowy i w tym zakresie do bezpośredniego kontaktu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e‑mail) lub kontaktu telefonicznego na podany przeze numer telefonu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazane naszym podwykonawcom, czyli podmiotom z których usług korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności w postaci kancelarii prawnych, banków, firm informatycznych dostarczających nam rozwiązania informatyczne, firm księgowych, ubezpieczycieli oraz innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Informujemy, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie NOMET, w tym bezpieczeństwa swych pracowników, prowadzimy monitoring wizyjny obejmujący przedsiębiorstwo NOMET oraz teren przyległy do NOMET. Stosowne informacje graficzne i tekstowe o prowadzonym monitoringu wizyjnym znajdują się przy wejściu do zakładu, więc odwiedzając NOMET jednocześnie zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku.
Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku osób wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i Klientów przedsiębiorstwa, ich mienia oraz rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.
Dane osobowe w postaci wizerunku będą lub mogą być przekazane jedynie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, tj. organom ścigania, sądom lub organom administracji publicznej. Dostęp do nagrań monitoringu podlega ścisłemu ograniczeniu i kontroli.
Nagrania monitoringu będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż przez okres 1 (jednego) miesiąca.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe (oprócz nagrań z monitoringu) będą przechowywane przez okres:
do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej związanych z realizacją umowy, z którą związane jest przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej niż przez okres 6 lat,
w pozostałych przypadkach – do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń podatkowych, nie dłużej niż przez okres 6 lat.
w przypadku rekrutacji - przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
Posiada Pani/Pan prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych w każdym czasie,
Posiada Pani/Pan prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie pozwalającym np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.
Każde z uprawnieniach wymienionych w punktach od 11 do 15 może Pani/Pan zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres siedziby Administratora z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e‑mail na adres: rodo@nomet.pl
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych można złożyć w formie pisemnej, przesyłając je na adres siedziby Administratora z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e‑mail na adres: rodo@nomet.pl
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Przekazanie nam Pani/Pana danych osobowych odbywa się w sposób całkowicie dobrowolny, jednakże odmowa przekazania nam tych danych może uniemożliwić nam kontakt z Panią/Panem lub realizację umowy.
 

 

 

 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystając z naszej strony internetowej i dostępnych na niej serwisów, usług i funkcjonalności, powierzasz nam swoje informacje oraz dane pozwalające na ustalenie danych osobowych. W ramach poszczególnych usług lub funkcjonalności może się zdarzyć, że powierzysz je podmiotom, z którymi współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w ramach zapewnienia Ci Usług na najwyższym poziomie, ale również w ramach działań marketingowych. Celem niniejszej Polityki jest poinformowanie Ciebie jakie dane zbieramy, w jakim celu, na jakiej podstawie i do czego możemy je wykorzystywać. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej Polityce mają znaczenie dla ochrony Twoich praw i wolności, dlatego prosimy abyś zapoznał się z treścią tego dokumentu.

Przetwarzając Twoje dane opieramy się o przepisy prawa, w szczególności przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanego dalej RODO, jak również przepisy prawa krajowego, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Dane przetwarzane

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z naszej strony. Będą to najczęściej dane niezbędne do kontaktu z nami lub utworzenia konta w ramach korzystania z usług lub funkcjonalności, np. Twoje imię i nazwisko i adres e-mail, przekazane w ramach formularzy lub okien dostępnych na naszej stronie. Przetwarzamy również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszej stronie, m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies. Przetwarzamy również inne dane, które sam dobrowolnie zamieszczasz w niektórych udostępnianych Tobie przez nas funkcjonalności, np. dane dot. upodobań, hobby, preferencji, zwyczajów, dane adresowe, szczegółowe dane kontaktowe. W razie wątpliwości co do zakresu zbieranych danych, zapoznaj się z informacjami umieszczanymi na każdej podstronie, jak również możesz w każdym czasie zwrócić się do nas z pytaniem o zakres przetwarzanych danych.

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest NOMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Kanałowa 40/42 87-100 Toruń, wpisana do  rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000022168, NIP 8792136592, REGON 871196595, tel. 566198100, e-mail: sekretariat@nomet.pl (dalej: NOMET).

 

Inspektor Ochrony Danych

Z uwagi na wdrożone środki techniczne i organizacyjne nie zdecydowaliśmy się na powołanie inspektora danych osobowych. Jednakże w razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem prosimy o kontakt:

 

Adres korespondencyjny: NOMET Sp. z o.o., ul. Kanałowa 40/42, 87-100 Toruń

E-mail: rodo@nomet.pl

 

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

w celu realizacji zawartej umowy, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną, do czasu wygaśnięcia tej, z tym zastrzeżeniem, że czasami dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w związku z dochodzenia roszczeń, rozliczeniami, obsługi reklamacji i realizacji uprawnień konsumenckich lub w celach statystycznych;
w celach związanych z rozliczeniami podatkowymi i realizacją innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków sprawozdawczych, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO - niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
jeżeli wyrazisz na to dodatkową zgodę – również w celu marketingu bezpośredniego, w szczególności w celu przesyłania informacji o produktach, promocjach i świadczonych usługach oraz składania ofert i propozycji zawarcia umowy i w tym zakresie do bezpośredniego kontaktu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 15 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późniejszymi zmianami) – dobrowolna zgoda użytkownika oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora wyłącznie w zakresie przechowywania danych;
w celu pomiarów statystycznych związanych z marketingiem, w tym poprzez analizę i profilowanie danych w celach marketingowych naszych produktów i usług bądź dopasowanie treści do Twoich preferencji poprzez sugestię produktów lub usług, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora;
ponadto, w związku z prowadzeniem przez nas monitoringu wizyjnego na terenie zakładu NOMET, informujemy, że zbieramy Twoje dane osobowe w postaci Twojego wizerunku, które są zbierane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora danych, tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i Klientów NOMET oraz ich mienia oraz rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, pamiętaj jednak, iż w przypadku produktów i usług niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do zamówienia produktów lub świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie, zaś w przypadku chęci kontaktu z nami – niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwi odpowiedź na Twoje zapytanie i sprawi, że dalsza komunikacja będzie niemożliwa.

 

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie. Ważne jest, że te podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Ponadto Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom lub organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

Twoje dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska + Islandia, Liechtenstein i Norwegia), w szczególności jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na Państwa rzecz lub jeżeli będzie to wynikało z innej podstawy prawnej. Każdorazowo informacje o takiej konieczności znajdziesz przed złożeniem zamówienia, rozpoczęciem świadczenia usług lub wypełnieniem formularza kontaktowego.

 

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Ci prawo do:

- dostępu do Twoich danych, uzyskania kopii danych oraz prawo ich sprostowania,

- żądania usunięcia Twoich danych osobowych w każdym czasie,

- żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza prawo.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach realizacji zamówienia lub świadczonej usługi, możesz dodatkowo skorzystać z prawa przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie pozwalającym np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Pamiętaj, że udzieloną zgodę na przetwarzanie masz prawo cofnąć w każdym czasie bez wpływu na

ważność przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Każde z uprawnieniach wymienionych powyżej możesz zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na nasz adres:  NOMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Kanałowa 40/42 87-100 Toruń z dopiskiem "dane osobowe" lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@nomet.pl

 

Informacja o plikach „cookies” i podobnych technologiach

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie, telewizorze z technologią smart) oraz uzyskującym do nich dostęp jest NOMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Kanałowa 40/42 87-100 Toruń, a czasami podmioty przetwarzające świadczące usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji lub agencje reklamowe.

 

Gwoli wyjaśnienia należy wskazać, że pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika, jednakże na ich podstawie można ustalić zwyczaje lub preferencje danej osoby.

 

Nasza strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Chcemy poinformować Ciebie, że korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

wykonania zamówień i świadczenia usług;
dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do Twoich indywidualnych ustawień lub potrzeb;
tworzenia statystyk korzystania z funkcjonalności na naszej stronie, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
prezentacji reklam w sposób uwzględniający Twoje zainteresowania bądź Twoje miejsce zamieszkania, a także wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Tobie tej samej reklamy;
Stosujemy dwa rodzaje plików cookies z uwagi na czas przechowywania:

sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
stałe - przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Natomiast biorąc pod uwagę cel, któremu służą pliki cookies, stosujemy następujące rodzaje plików:

niezbędne do działania usługi i funkcjonalności strony - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i funkcjonalności;
pliki umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
pliki statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i funkcjonalności.
 

Czas przechowywania danych

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania umowy lub świadczenia usług, przechowujemy je

do czasu zakończenia umowy i przez okres kolejnych 6 lat.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego, to przechowujemy je nie dłużej niż do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. Po cofnięciu zgody lub po upływie okresu przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte z wszelkich nośników danych. Natomiast dane w celach statystycznych, w sposób uniemożliwiający identyfikację, przechowujemy przez okres 1 roku.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka

internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych

podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym Użytkownika. Możesz jednak w każdym

czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być

zamieszczane i przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy

przechowywać informacje w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z

poziomu przeglądarki internetowej, z której korzystasz możliwe jest np. samodzielne zarządzanie

plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

- zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala każdemu użytkownikowi na pełne korzystanie z

opcji oferowanych przez witryny internetowe;

- zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika

witryn;

- określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików

stałych jako sesyjnych itp.;

- blokowania lub usuwania cookies.

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Internet Explorer

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/products/firefox

Chrome https://support.google.com/chrome/?hl=pl#topic=7438008

Opera https://www.opera.com/pl/help

Safari https://support.apple.com/safari

Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/products/microsoft-edge

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych

technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie i mogą ograniczyć

lub wyłączyć możliwość dopasowania strony do Twoich potrzeb lub preferencji.

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć w sekcji Pomoc w

menu przeglądarki internetowej, jak również w wielu popularnych serwisach dotyczących

bezpieczeństwa internetowego, które odnajdziesz z poziomu wyszukiwarki internetowej wpisując

frazę „pliki cookies”.

Wedle naszej najlepszej wiedzy wdrożyliśmy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych

wymagane przez przepisy prawa i standardy techniczne, zaś Twoje dane osobowe są przetwarzane z

należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego

nieupoważnione.

 

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 r. Wszelkie zmiany wprowadzone przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą opublikowane na naszej stronie internetowej, będą obowiązywać na przyszłość i będą wymagały Twojej akceptacji, o czym zostaniesz powiadomiony.

 

Get inspired with Nomet

Follow us on Instagram for more inspiration @inspiracjenomet

See more inspirations